Türkiye Oyun Sektöründeki Eksiklikler

Photo by Boukaih on Unsplash

Eksiklikler

  1. Yaratıcılık oyun sektöründe çok önemli ve oyun kültürüne hakim olmazsanız eğer oyun alanındaki yaratıcılığınızda büyük bir eksiklik olur, yani potansiyelinizi tamamen kullanmamış olursunuz. Ne demişler “Geçmişini bilmeyen, geleceğine yön veremez.”
  2. İletişimde eksiklik yaşamanız da kaçınılmaz olur ve oyun geliştirmeyi yavaşlatır. İki kişininin oyunun geliştirme sürecinde ve fikir sürecinde birbirlerine örnekler verdiklerini, farklı oyunlardan alıntı yaptıklarını düşünün, biri eğer bahsedilen oyunlara hakim değilse aynı seviyede konuşamazlar ve baştan her şeyin anlatılması gösterilmesi gerekir.
  3. Hangi fikirlerin denenildiğini, başarılı olduğunu ve başarısız olduğunu göremezseniz eğer belki zamanında yapılmış yanlışları sizde tekrarlarsınız. Oyunlardaki başarıyı getiren unsurları da göremezseniz eğer şu an oyununuzu başarılı kılacak unsuru kaçırmış da olabilirsiniz.

--

--

--

Here to share my experiences in the fields I am related to — ilgili olduğum alanlardaki tecrübelerimi paylaşmak için buradayım.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Bertan Bekgec

Bertan Bekgec

Here to share my experiences in the fields I am related to — ilgili olduğum alanlardaki tecrübelerimi paylaşmak için buradayım.

More from Medium

A case for open-mindedness. How we can expand our possibilities and potential

Reading and Reflection | Week 04

Why Movement Is Important For The Next Seven Generations

Regaining Independence With 3D-Printed Prosthesis: John’s Story