Başarı Ve Başarısızlığın Dostluğu

Tanım

  1. Biri bir spor dalında altın madalya kazanmak ister.
  2. Biri bir online oyunda belirli bir rank’a ulaşmak ister.
  3. Biri belirli bir miktar parayla ay sonuna kadar zorlanmadan geçinmek ister.
  4. Biri kendisinin bulunduğu depresif halden çıkarmayı ve sağlıklı bir hayat sürdürmeyi hedefler.
  5. Biri kendisini mutlu hissetmek ister ve bu mutluluğa ulaşmak için elinden gelen her şeyi yapar.

“Küçük” Başarılar

Başarı ve Başarısızlık neden dosttur?

Photo by Aline de Nadai on Unsplash

--

--

--

Here to share my experiences in the fields I am related to — ilgili olduğum alanlardaki tecrübelerimi paylaşmak için buradayım.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Bertan Bekgec

Bertan Bekgec

Here to share my experiences in the fields I am related to — ilgili olduğum alanlardaki tecrübelerimi paylaşmak için buradayım.

More from Medium

Asian Media Coverage Pre- and “Post-” Covid

Amazon’s Alexa, and how this device will improve our futures.

Baal Shem Suite

Traversing Osmena Peak with the Symph Team